Privacy Policy

Privacy Policy

Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb. Heb je vragen dan kun je mij bereiken via e-mail erikweeningfotografie@ziggo.nl of via het telefoonnummer 06 55 01 67 81.

Erik Weening Fotografie, gevestigd aan Olde Ee 49, 8604BP Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Conform wetgeving is Erik Weening de Functionaris Gegevensbescherming van Erik Weening Fotografie. Hij/zij is te bereiken via erikweeningfotografie@ziggo.nl

In het kort: als je mij inhuurt heb ik een aantal gegevens van je nodig om met je te communiceren, contact met je op te kunnen nemen, om je een factuur te kunnen verzenden. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERK IK
Erik Weening Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een dienst, mij hebt gevraagd voor een fotografie opdracht. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of een contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens (niet gelimiteerd) die wij verwerken;
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige (persoons) gegevens die je zelf verstrekt, correspondentie en/of telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erikweeningfotografie@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM
Erik Weening Fotografie verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
• Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst;
• Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd;
• Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn
• Je te kunnen bellen of e-mailen;
•  Om een album of een ander product aan je op te kunnen sturen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering et cetera sturen naar erikweeningfotografie@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

HOE LANG BEWAAR IK JOUW GEGEVENS
Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

DELEN MET DERDEN
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan. Voorbeeld: mijn mail, het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

HOE IK JOUW DATA BEVEILIG
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via erikweeningfotografie@ziggo.nl

COOKIES
Erik Weening Fotografie plaatst of gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.